Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18(226)/Kỳ 2, tháng 9/2012

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
BÀN VỀ LẬP HIẾN
Bàn thêm về vấn đề sửa đổi Hiến pháp 1992 nhìn từ nguyên tắc chủ quyền nhân dân
 
 
PGS, TS. Nguyễn Cửu Việt
 
14
Nghĩa vụ của con người, công dân: những vấn đề đặt ra trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992
 
GS, TS. Hoàng Thị Kim Quế
 
20
Cơ chế kiểm soát hoạt động tư pháp – những vấn đề đang đặt ra và phương hướng đổi mới
 
PGS, TS. Bùi Xuân Đức
 
29
Bổ sung địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước và Tổng kiểm toán Nhà nước trong Hiến pháp
 
Đinh Tiến Dũng
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
37
Hoàn thiện công cụ pháp lý phòng, chống tham nhũng: bảo đảm minh bạch tài sản và thông tin
 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện
 
45
Luật Thủ đô trong mối quan hệ với hệ thống pháp luật
 
Vương Toàn Thắng
 
CHÍNH SÁCH
48
Mô hình tổ chức hoạt động điều tra dư luận xã hội phục vụ cho hoạt động Quốc hội
 
TS. Nguyễn Đức Chiện
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
51
Cơ chế hết quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Trips và một số gợi ý cho các quốc gia thành viên WTO
 
TS. Nguyễn Như Quỳnh
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
59
Mối quan hệ giữa tập quán thương mại với các nguồn pháp luật khác
 
ThS. Nguyễn Mạnh Thắng