Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17(225)/Kỳ 1, tháng 9/2012

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
BÀN VỀ LẬP HIẾN
Chế định chủ quyền nhân dân và việc sửa đổi Hiến pháp 1992
 
GS, TSKH. Đào Trí Úc
ThS. Đinh Phượng Quỳnh
 
7
Hiến pháp phải gắn hơn nữa với Tuyên ngôn Độc lập
 
TS. Lê Quốc Hùng
 
11
Chế định đại biểu Hội đồng nhân dân trong Hiến pháp 1992 và một số kiến nghị sửa đổi
 
TS. Nguyễn Hoàng Anh
 
20
Đại biểu hội đồng nhân dân với hoạt động tiếp xúc cử tri
 
ThS. Nguyễn Hải Dũng
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
25
Những bất cập và hướng sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng
 
PGS, TS. Lê Thị Thu Thủy
ThS. Nguyễn Quang Anh
 
30
Hoàn thiện quy định về vật chứng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
 
ThS. Thái Chí Bình
 
CHÍNH SÁCH
43
Các giải pháp bảo đảm quyền có việc làm của hộ nông dân bị thu hồi đất 
 
PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
49
Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm quyền cổ đông phổ thông công ty cổ phần
 
ThS. Trương Vĩnh Xuân
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Một số mô hình cung ứng hàng hóa, dịch vụ công và kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam
 
ThS. Nguyễn Quang Vỹ