Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15(223)/Kỳ 1, tháng 8/2012

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
BÀN VỀ LẬP HIẾN
Bảo đảm tính độc lập của cơ quan tài phán Hiến pháp
 
 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện
 
6
Sửa đổi Hiến pháp về tổ chức và hoạt động của Quốc hội – nhìn từ hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội
 
ThS. Nguyễn Thị Kim Chung – ThS. Nguyễn Thị Hồng
 
16
Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 
ThS. Đoàn Thị Tố Uyên
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
23
Một số nội dung của Luật đất đai cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện
 
PGS, TS. Nguyễn Cảnh Quý
 
30
Chế định tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003
 
ThS. Vương Tịnh Mạch
 
CHÍNH SÁCH
38
Hối lộ và những sửa đổi pháp luật cần thiết để chống hối lộ
 
TS. Đinh Văn Minh
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
44
Hoàn thiện pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng
 
ThS. Viên Thế Giang
 
50
Số lượng trọng tài viên trong Hội đồng trọng tài – nhìn từ góc độ luật học so sánh
 
Lê Nguyễn Gia Thiện
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Hệ thống tiểu ban thuộc ủy ban nghị viện trên thế giới và một số kinh nghiệm cho Quốc hội Việt Nam
 
ThS. Đỗ Tiến Dũng