Nghị quyết số 17/2021/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

27/07/2021

QUỐC HỘI

 

Nghị quyết số: 17/2021/QH15

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGHỊ QUYẾT
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14;
Sau khi xem xét Tờ trình số 04/TTr-UBTVQH15 ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Báo cáo số 16/BC-UBTVQH15 ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021
1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp).
2. Điều chỉnh thời gian trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).
Điều 2. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022
1. Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022)
a) Trình Quốc hội thông qua:
1. Luật Cảnh sát cơ động;
2. Luật Điện ảnh (sửa đổi);
3. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi);
4. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi);
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;
6. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có).
b) Trình Quốc hội cho ý kiến:
1. Luật Dầu khí (sửa đổi);
2. Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1);
3. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);
4. Luật Thanh tra (sửa đổi);
5. Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
2. Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)
a) Trình Quốc hội thông qua:
1. Luật Dầu khí (sửa đổi);
2. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);
3. Luật Thanh tra (sửa đổi);
4. Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
b) Trình Quốc hội cho ý kiến:
1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);
2. Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2).
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật; thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua; không đề nghị bổ sung dự án ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội; không trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những dự án không có trong Chương trình, dự án chưa bảo đảm chất lượng, không bảo đảm về hồ sơ theo quy định.
2. Cơ quan, tổ chức được giao chủ trì soạn thảo thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát kỹ các văn bản đã ban hành để phát hiện, xử lý những vấn đề khác nhau giữa quy định của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đang có hiệu lực và văn bản dự kiến ban hành, bảo đảm không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo; thực hiện nghiêm, thực chất việc tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động chính sách, tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động ngay từ giai đoạn lập hồ sơ đề nghị.
3. Bộ Tư pháp phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm khoa học, hợp lý, cân đối và có sự chuẩn bị tiếp nối phù hợp cho năm tiếp theo; nâng cao chất lượng thẩm định, tham mưu, giúp Chính phủ kiểm soát chặt chẽ về hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết bảo đảm đầy đủ, đúng quy định trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
4. Chính phủ dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến đối với dự án, dự thảo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; có biện pháp chỉ đạo các Bộ, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo bảo đảm chất lượng, tiến độ và coi đây là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương xây dựng Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và dự thảo Nghị quyết về Định hướng công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021). Chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu để kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật, pháp lệnh, nghị quyết cần thiết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, khắc phục các vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu các cơ quan trong công tác xây dựng pháp luật.
5. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đề cao trách nhiệm và tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả phối hợp trong xây dựng pháp luật; chủ động cùng các cơ quan của Chính phủ rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc phạm vi phụ trách có nội dung bất cập hoặc có mâu thuẫn, chồng chéo để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; nâng cao chất lượng, tính phản biện trong các báo cáo thẩm tra; tăng cường giám sát văn bản quy phạm pháp luật và công tác thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết.
6. Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tăng cường năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu xây dựng pháp luật của Quốc hội; dành thời gian thỏa đáng để tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức ở địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học và cử tri, nhất là ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; nâng cao chất lượng tham gia ý kiến để hoàn thiện dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.
7. Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức kịp thời tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về các dự án luật, dự thảo nghị quyết; yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, giải trình, làm rõ những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm để cung cấp thông tin, phục vụ việc thảo luận tại Hội trường mang lại hiệu quả cao.
8. Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy vai trò là cơ quan nghiên cứu tham mưu về lập pháp và thông tin lập pháp; tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; gắn kết chặt chẽ và tham gia có hiệu quả với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong tất cả các khâu của quy trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết.
9. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.
 

 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 27tháng 7 năm 2021.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
 
(Đã ký)
 
Vương Đình Huệ