Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

20/03/2023

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Nghị quyết số: 33/2023/UBTVQH15
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

 

NGHỊ QUYẾT
                           Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023                               
 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023
1. Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) theo quy trình tại một kỳ họp.
2. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và thông qua tại kỳ họp thứ 6(tháng 10/2023) các dự án luật sau đây:
a) Luật Căn cước công dân (sửa đổi);
b) Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra
Phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự án luật được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 như sau:
STT
Tên dự án
Cơ quan trình
Cơ quan           chủ trì        thẩm tra
Cơ quan             tham gia                thẩm tra
1. 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
Chính phủ
Ủy ban                    Quốc phòng và An ninh
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
2. 
Luật Căn cước công dân (sửa đổi)
Chính phủ
Ủy ban                    Quốc phòng và An ninh
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
3. 
Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
Chính phủ
Ủy ban                    Kinh tế
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.
Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội  chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 21 thông qua ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Vương Đình Huệ
 
e-PAS: 21756
 

Thống kê truy cập

33153488

Tổng truy cập