Tòa soạn

09/05/2019

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
Tên giao dịch quốc tế: Legislative Studies Magazine
Tên viết tắt: LegiS.
1. Lịch sử  
- Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp được thành lập theo Nghị quyết số 242-NQ/UBTVQH10 ngày 14/12/2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
- Từ năm 2000 - 2013, Tạp chí là cơ quan báo chí thuộc Văn phòng Quốc hội.
- Từ 1/9/2013 đến nay, cơ quan chủ quản của Tạp chí là Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội.
   - Ngày 8/4/2005: Khai trương Trang thông tin điện tử Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp www.lapphap.vn
2. Vị trí và chức năng
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Viện Nghiên cứu Lập pháp, có chức năng tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, tuyên truyền, đăng tải các kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn phục vụ việc thực hiện các chức năng của Quốc hội.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Báo chí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:
1. Tổ chức đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin lý luận, thực tiễn về tổ chức, hoạt động, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo quy định của Luật Báo chí.
2. Đưa tin các kết quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
3. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học về công tác lập pháp, hoạt động giám sát và các hoạt động khác của Quốc hội; kiến nghị các giải pháp khoa học về công tác lập pháp và các hoạt động khác của Quốc hội.
4. Tham gia nghiên cứu khoa học để nâng cao lý luận, thực tiễn về những vấn đề có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp.
5. Xuất bản định kỳ Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp in, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp điện tử bằng tiếng Việt; khi cần thiết sẽ xuất bản một số chuyên đề bằng tiếng nước ngoài khi được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
6. Phối hợp khai thác, xử lý thông tin, tư liệu trong nước và quốc tế để phục vụ cho hoạt động lập pháp, giám sát và các hoạt động khác của Quốc hội.
7. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp trong và ngoài nước. Hợp tác với các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao.
8. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền báo chí gắn với hoạt động của Quốc hội theo quy định của pháp luật; thực hiện dịch vụ thông tin quảng cáo trên các ấn phẩm in và Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử.
4. Cơ cấu tổ chức
-    Lãnh đạo
+ Phó Tổng biên tập: TS. Lương Minh Tuân
-    Các phòng chuyên môn
+ Phòng Thư ký Tòa soạn: 024.32121206
+ Phòng Biên tập: 080.46084
+ Phòng Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp điện tử: 024.32121203
+ Phòng Trị sự: 024.32121208
+ Phòng Phát hành - Quảng cáo: 024.32121202
 5. Trụ sở làm việc
35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
6. Liên hệ    
+ Website: www.lapphap.vn;  
+ Email: nclp@quochoi.vn;
+ Fax : 04.32121201;
+ Điện thoại: 080.46084 - 024.32121206 - 024.32121203 - 04.32121208.