Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay

01/07/2018

ThS. NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG TRUYỀN

Học viện Hành chính Quốc gia, Cơ sở TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt: Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu của nền công vụ.
Từ khóa: chương trình đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ, công chức
Abstract: Reforms, renews of the programs, curricula on training and re-training are one of the key tasks of the training and re-training activities for the cadres, civil servants, which is to help strengthening the cadres, civil servants with adequate qualities, capabilities and qualifications for the requirements of the civil services
Keyword: programs on training and re-training; cadres; civil servants
Untitled_180.jpg
Ảnh minh họa: nguồn internet
1. Đặt vấn đề
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước trong bối cảnh hội nhập là yêu cầu cấp thiết. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020[1] cũng như thực hiện thành công Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020[2].
Trong bối cảnh hiện nay, để có thể hội nhập sâu rộng và hiệu quả, Việt Nam cần chuẩn bị tích cực về nhiều mặt, đặc biệt về nguồn nhân lực, nhất là trong khu vực công.Tuy nhiên, vấn đề năng lực thực thi công vụ của CBCC vẫn còn những yếu kém nhất định, một bộ phận không nhỏ chưa đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa có những kỹ năng cần thiết dẫn đến trong thực thi công vụ nhiều lúc còn thụ động, thiếu chuyên nghiệp.
Vì vậy, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong giai đoạn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay. Để thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng thì cần phải tiếp tục hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng cho CBCC. Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước cũng đã chỉ rõ: phải “đổi mới phương thức và nội dung các chương trình bồi dưỡng CBCC sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ, nâng cao kỹ năng hành chính”[3], nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng được yêu cầu trong nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ sự nghiệp hội nhập quốc tế.
2. Chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay
Chương trình bồi dưỡng là văn bản chính thức quy định mục đích, mục tiêu, yêu cầu, nội dung kiến thức, kỹ năng; cấu trúc tổng thể các môn học/chuyên đề (tỷ lệ giữa các môn/chuyên đề lý thuyết, thực hành); kế hoạch lên lớp và thực tập/thảo luận; quy định phương thức, phương pháp, phương tiện, cơ sở vật chất; chứng chỉ của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Chương trình này bao quát toàn bộ nội dung cần bồi dưỡng, chỉ rõ những gì có thể trông đợi ở người học sau khoá bồi dưỡng; phác thảo ra quy trình cần thiết để thực hiện nội dung bồi dưỡng, các phương pháp bồi dưỡng và cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Tất cả những nội dung này được sắp xếp theo một thời gian chặt chẽ theo 4 phần cơ bản sau: (1) mục tiêu bồi dưỡng; (2) nội dung bồi dưỡng; (3) phương pháp hay quy trình bồi dưỡng; (4) cách đánh giá kết quả bồi dưỡng.
Đối với hoạt động bồi dưỡng CBCC, Chương trình bồi dưỡng được xây dựng nhằm trang bị, cung cấp kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ CBCC trong thực thi công vụ. Do đó, Chương trình bồi dưỡng CBCC được thiết kế để phục vụ cho chính công việc, vị trí việc làm (VTVL) của CBCC.
Có thể hiểu, Chương trình bồi dưỡng CBCC là bản thiết kế tổng thể cho hoạt động bồi dưỡng CBCC. Chương trình này quy định đối tượng bồi dưỡng; mục tiêu bồi dưỡng; chuẩn kiến thức, kỹ năng của đội ngũ CBCC tham gia khóa bồi dưỡng; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch bồi dưỡng theo thời gian thiết kế; phương pháp và hình thức bồi dưỡng; cách thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình. Thực tế cho thấy, Chương trình bồi dưỡng CBCC thường chỉ tập trung vào cập nhật những kiến thức mới, kỹ năng mới, kinh nghiệm mới và những quy định mới của pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công thuộc trách nhiệm của CBCC trong bộ máy nhà nước.
2.1 Những ưu điểm của chương trình bồi dưỡng CBCC hiện nay
Phân tích nội dung Chương trình bồi dưỡng CBCC hiện nay[4] cho thấy, Chương trình bồi dưỡng CBCC có những ưu điểm sau:
Thứ nhất, về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng CBCC
Theo quy định của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia, Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) CBCC của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; học viện, viện nghiên cứu, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, các cơ quan, đơn vị biên soạn tài liệu các chương trình được cấp có thẩm quyền giao tổ chức bồi dưỡng.
Thực hiện các quy định này, Bộ Nội vụ cũng đã ban hành thống nhất Chương trình ĐTBD cho đội ngũ CBCC phục vụ công tác bồi dưỡng CBCC làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền tiến hành biên soạn nhiều chương trình bồi dưỡng CBCC... Các chương trình đang được triển khai trong công tác ĐTBD CBCC và mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC.
Thứ hai, số lượng các chuyên đề kỹ năng chiếm tỷ lệ khá cao
Qua khảo sát các nội dung của các chuyên đề trong Chương trình bồi dưỡng CBCC, có thể thấy rằng, các chuyên đề kỹ năng trong chương trình bồi dưỡng chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên và chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở, cấp phòng chiếm tỷ lệ khá cao (trên 20% tổng số tiết của chương trình).
So với các chương trình bồi dưỡng trước đây thì việc tăng thời lượng các chuyên đề kỹ năng là phù hợp, đáp ứng được yêu cầu bồi dưỡng CBCC có chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ trong giai đoạn mới.
Thứ ba, các chuyên đề bồi dưỡng, nhất là các chuyên đề kỹ năng, được xây dựng, thiết kế đa dạng
Hiện nay, các chuyên đề trong Chương trình bồi dưỡng CBCC có nội dung khá đa dạng, trang bị nhiều kiến thức về chính trị, hành chính, quản lý nhà nước... cho CBCC.
Bên cạnh đó, trong các Chương trình bồi dưỡng CBCC theo ngạch, bậc hay trong chương trình bồi dưỡng theo VTVL đều có chuyên đề kỹ năng. Các chuyên đề kỹ năng này khá phong phú như chuyên đề kỹ năng về soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ, kỹ năng điều hành, phối hợp...
Các chuyên đề kỹ năng này được đánh giá là cần thiết trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ, để giúp cho đội ngũ CBCC vận dụng có hiệu quả các phương pháp quản lý, điều hành, giải quyết công việc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Sự đa dạng, phong phú của các chuyên đề đã góp phần trang bị, bổ sung khá nhiều kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho CBCC.
Thứ tư, nội dung các Chương trình bồi dưỡng đã trang bị nhiều kỹ năng cần thiết cho CBCC
Trong thực thi công vụ, đội ngũ CBCC phải có những kỹ năng cần thiết. Những kỹ năng này cần được trang bị qua quá trình bồi dưỡng. Vì vậy, nhiều chuyên đề kỹ năng trong Chương trình bồi dưỡng đã được thiết kế rất phù hợp với thực tiễn hoạt động công vụ của đội ngũ CBCC. Các Chương trình bồi dưỡng xây dựng các chuyên đề nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết như các chuyên đề kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp; kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan, tổ chức; kỹ năng giao tiếp hành chính...
Thông qua việc thực hiện các chuyên đề kỹ năng này của Chương trình bồi dưỡng, đội ngũ CBCC sẽ có cơ hội vận dụng và phát triển kỹ năng hành chính gắn với vị trí công việc của mình. Vì vậy, sau khóa bồi dưỡng thì kỹ năng hành chính của đội ngũ CBCC tiếp tục được hoàn thiện và phát triển.
2.2 Một số hạn chế, bất cập của Chương trình bồi dưỡng CBCC hiện nay
Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Chương trình bồi dưỡng cho CBCC hiện nay vẫn còn những hạn chế, bất cập sau:
Thứ nhất, thiếu các Chương trình bồi dưỡng CBCC theo vị trí việc làm (VTVL)
VTVL là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và cấu trúc của mỗi VTVL trong cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm bản mô tả công việc và khung năng lực phù hợp để hoàn thành công việc. Xác định VTVL không chỉ xác định khối lượng, số lượng công việc phải thực hiện ở một vị trí nhất định trong cơ quan, đơn vị mà quan trọng hơn là phải xác định được đặc điểm, đặc thù, tính phức tạp của công việc và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cần thiết của công chức để thực hiện công việc đó. Trong xác định VTVL, điều quan trọng là các cơ quan, đơn vị phải xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực cho các VTVL.
Khi xây dựng bản mô tả công việc, cơ quan tổ chức sẽ xác định các hoạt động và thời gian công chức phải thực hiện để hoàn thành từng công việc, từng hoạt động ở mỗi VTVL và kết quả (sản phẩm) công việc của VTVL cũng như điều kiện làm việc (trang thiết bị, phần mềm quản lý, phương tiện, môi trường làm việc, phạm vi hoạt động, quan hệ công tác) của từng VTVL. Từ đó sẽ xác định khung năng lực cần có của công chức đảm nhận VTVL đó. Khung năng lực là một tập hợp các năng lực hướng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của VTVL mà công chức đảm nhận. Điều 7 Thông tư 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ quy định: “Khung năng lực của từng VTVL được xây dựng gồm các năng lực và kỹ năng phải có để hoàn thành các công việc, các hoạt động nêu tại Bản mô tả công việc ứng với từng VTVL”[5].
Qua xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực có thể xác định được tiêu chuẩn về chuyên môn, kỹ năng cần thiết của từng VTVL. Dựa vào cấp độ yêu cầu cho từng năng lực, cơ quan nhà nước có thể xây dựng kế hoạch tuyển dụng rõ ràng và xác định cụ thể các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho VTVL đó. Đặc biệt qua khung năng lực và bản mô tả công việc của VTVL có thể giúp chúng ta xây dựng được các Chương trình bồi dưỡng để phát triển năng lực cho đội ngũ CBCC gắn với VTVL.
Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ xác định chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu của VTVL, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, thời gian thực hiện tối đa là 01 tuần. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có các Chương trình bồi dưỡng theo VTVL. Do đó, cần khẩn trương xây dựng các Chương trình bồi dưỡng theo VTVL cho CBCC để bồi dưỡng phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực cho CBCC gắn với VTVL của CBCC.
Thứ hai, một số chuyên đề kỹ năng trong Chương trình chưa thật sự phù hợp, còn có sự trùng lặp nhau
Kết quả triển khai các chuyên đề kỹ năng trong Chương trình bồi dưỡng cho thấy một số chuyên đề chưa thật sự phù hợp cho CBCC. Ví dụ, Chuyên đề “Kỹ năng quản lý thời gian”, “Kỹ năng làm việc nhóm”... trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Các chuyên đề này bao hàm kỹ năng mềm gắn với quá trình làm việc của người lao động, không phù hợp với chuyên viên.    
Bên cạnh đó, các chuyên đề kỹ năng trong Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính còn sự trùng lặp. Ví dụ, chuyên đề kỹ năng soạn thảo văn bản, chuyên đề kỹ năng viết báo cáo, chuyên đề kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật... gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác bồi dưỡng CBCC.
Thứ ba, trong các Chương trình bồi dưỡng chưa có các chuyên đề gắn với việc xử lý các vấn đề mang tính quốc tế trong thực thi công vụ của CBCC
Hội nhập quốc tế đặt ra thách thức lớn cho đội ngũ CBCC. Đội ngũ CBCC nước ta còn đang thiếu và hạn chế về năng lực hội nhập; năng lực giải quyết các các vấn đề nảy sinh trong quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực khác nhau, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong điều kiện hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong Chương trình bồi dưỡng CBCC vẫn chưa có các chuyên đề bồi dưỡng để nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý các vấn đề mang tính quốc tế này.
Quyết định 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 cũng xác định, cần phải tiến hành bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế” cho CBCC.
3. Một số kiến nghị
Để góp phần hoàn thiện Chương trình bồi dưỡng cho CBCC đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị sau:
Một là, đổi mới việc thiết kế Chương trình bồi dưỡng cho CBCC
Việc thiết kế Chương trình bồi dưỡng cho CBCC cần phải có những đổi mới căn bản. Sự đổi mới phải bắt đầu từ tư duy và triết lý của Chương trình bồi dưỡng tới các phương pháp thiết kế, mô hình thiết kế Chương trình bồi dưỡng. Đổi mới việc thiết kế Chương trình bồi dưỡng phải bắt đầu từ việc xác định đúng mục đích, mục tiêu của hoạt động bồi dưỡng cho đến việc thiết kế xây dựng Chương trình và tổ chức đánh giá Chương trình.
Chương trình bồi dưỡng cho CBCC cần được xây dựng và hoàn thiện theo phương pháp CDIO[6] nhằm trang bị toàn diện cho CBCC cả về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất đạo đức, trong đó tập trung bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, đảm bảo cho CBCC được học tập chủ động và trải nghiệm thực tiễn trong hoạt động bồi dưỡng. Bên cạnh đó, trong Chương trình phải có các “kỹ năng theo nhu cầu; kỹ năng theo hướng cầm tay chỉ việc”[7]. Các chuyên đề kỹ năng phải có sự liên kết với nhau để giúp đội ngũ CBCC phát triển các kỹ năng trong thực thi công vụ. Các kỹ năng này được rèn luyện và củng cố trong suốt quá trình làm việc của CBCC. Đồng thời, các chuyên đề kỹ năng này phải được bố trí thời gian phù hợp để CBCC tham gia khóa bồi dưỡng vận dụng, thực hành.
Mặt khác, dựa trên mục tiêu bồi dưỡng đã được xác định một cách chi tiết, cụ thể, việc thiết kế Chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo sự hài hòa, phù hợp giữa các kỹ năng, phương pháp bồi dưỡng với mục tiêu đề ra. Qua đó xác định mục tiêu riêng biệt cho từng nhóm chuyên đề tương ứng với từng nhóm CBCC làm căn cứ vào cho giảng viên và người học có thể lựa chọn nội dung kiến thức và các phương pháp dạy và học tương ứng, các phương tiện phù hợp nhằm đạt mục tiêu của Chương trình bồi dưỡng.
Chương trình bồi dưỡng được thiết kế cần đảm bảo yêu cầu theo công thức PRACTICE[8]. Đồng thời, khi thiết kế Chương trình bồi dưỡng cho CBCC cần có khảo sát, đánh giá để xem cần đưa vào Chương trình những chuyên đề kỹ năng gì, các chuyên đề này phải được thiết kế gắn với từng nhóm đối tượng CBCC, gắn với các VTVL cụ thể của CBCC. Bên cạnh đó, cần thiết kế Chương trình bồi dưỡng kỹ năng độc lập, song song với các chương trình bồi dưỡng CBCC nói chung để tăng hiệu quả công tác bồi dưỡng.
Hai là, khẩn trương rà soát, sửa đổi các nội dung trong Chương trình bồi dưỡng CBCC
Thực hiện quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, Bộ Nội vụ đã ban hành thống nhất Chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ CBCC. Các Chương trình được xây dựng theo hướng giảm thời lượng các nội dung lý thuyết tăng thời lượng các chuyên đề thực hành nhằm đáp ứng yêu cầu về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC. Tuy nhiên các Chương trình này biên soạn từ trước Đại hội XII của Đảng, cũng như trước khi ban hành Hiến pháp năm 2013. Do đó, nhiều nội dung trong các chương trình này đã không còn phù hợp với quy định hiện hành của Hiến pháp năm 2013 cũng như các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác.
Vì vậy, chúng tôi kiến nghị Bộ Nội vụ tiến hành tổng kết việc thực hiện các nội dung của Chương trình bồi dưỡng để kịp thời tiến hành sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung của Chương trình bồi dưỡng cho phù hợp. Khi tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng các Chương trình bồi dưỡng hiện đang triển khai thực hiện phải tiến hành đồng thời việc cập nhật, biên soạn lại nếu cần thiết nhằm bảo đảm tính khoa học, tính ứng dụng của các Chương trình; hạn chế tối thiểu sự trùng lặp của các chuyên đề trong Chương trình. Mặt khác, khi tiến hành sửa đổi, bổ sung và cập nhật Chương trình bồi dưỡng cho CBCC cần chú ý bổ sung các nội dung Chương trình bồi dưỡng cho CBCC theo VTVL, bổ sung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho CBCC theo VTVL.
Ba là,thường xuyên tổ chức đánh giá Chương trình bồi dưỡng CBCC
Đánh giá Chương trình bồi dưỡng là một quá trình thu thập các thông tin để có thể quyết định chấp thuận, sửa đổi hay loại bỏ chương trình bồi dưỡng đó. Đánh giá Chương trình bồi dưỡng cho CBCC nhằm phát hiện chương trình đó được thiết kế, phát triển và thực hiện có tạo ra những sản phẩm như mong muốn hay không. Đánh giá giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu của Chương trình bồi dưỡng trước khi đem ra thực hiện, hoặc để xác định hiệu quả của nó khi đã thực hiện qua một thời gian nhất định.
Mục tiêu của việc đánh giá các Chương trình bồi dưỡng CBCC là để nhận phản hồi từ CBCC và từ giảng viên nhằm xác định giá trị của khóa bồi dưỡng trong thực tế. Khóa học đó mang lại điều gì cho CBCC tham gia khóa học (nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực...). Việc đánh giá cũng nhằm phát hiện những lỗ hổng, sự bất hợp lý, thiếu thực tế của Chương trình bồi dưỡng để từ đó có những đổi mới, nâng cao chất lượng Chương trình bồi dưỡng cho CBCC.
Bốn là, đảm bảo kinh phí xây dựng Chương trình bồi dưỡng CBCC
Hiện nay, chưa có quy định chi tiết về kinh phí cho công tác biên soạn, thẩm định Chương trình bồi dưỡng cho CBCC. Kinh phí này được giao cho đơn vị chủ trì biên soạn Chương trình thực hiện. Để bảo đảm chất lượng nội dung của các Chương trình bồi dưỡng CBCC, chúng tôi cho rằng, cần có hướng dẫn cụ thể về mức chi cho công tác biên soạn chương trình để thu hút các chuyên gia, nhà quản lý, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài tham gia biên soạn. Trong đó, cần hướng dẫn quy định cụ thể các mức chi xây dựng Chương trình khung, Chương trình bồi dưỡng, chi sửa chữa và biên tập tổng thể Chương trình, chi thẩm định nhận xét Chương trình... Các mức chi này phải đảm bảo sự phù hợp với thời gian, công sức mà các chuyên gia, nhà khoa học tham gia biên soạn, viết Chương trình. Đặc biệt, mức chi cho việc biên soạn các Chương trình bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Nội vụ, Các Quyết định về ban hành các chương trình bồi dưỡng CBCC
2. Bộ Nội vụ, Thông tư 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định 18/2010/NĐ-CP.
3. Bộ Tài chính, Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác bồi dưỡng CBCC.
4. Chính phủ, Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010.
5. Chính phủ, Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017.
6. Ngô Thành Can, Cải cách quy trình BDCBCC nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ, (http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/535/language/vi-VN/C-i-cach-quy-trinh-dao-t-o-b-i-d-ng-can-b-cong-ch-c-nh-m-nang-cao-nang-l-c-th-c-thi-cong-v.aspx)
7. Nguyễn Minh Phương, Trần Thị Hạnh, Hoàn thiện quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức, Tạp chí Tổ chức nhà nước. (http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010070/0/32139/Hoan_thien_quy_pham_phap_luat_ve_dao_tao_boi_duong_can_bo_cong_chuc_vien_chuc)
8.Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 về phê duyệt Đề án  đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC  giai đoạn 2016 – 2025.

 


[1] Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 xácđịnh “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân”.
[2] Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 xác định “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước”.
[3] Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
[4] Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCCBộ Nội vụ công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (xemhttp://dtbd.moha.gov.vn/plus.aspx/vi/145/0/).
[5] Điều 7 Thông tư 05/2013/TT-BNV
[6] CDIO: Conceive – hình thành ý tưởng; Design – thiết kế ý tưởng; Implement – thực hiện; Operate – vận hành
[7] Quyết định 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 cũng xác định “tăng cường, khuyến khích biên soạn những chương trình bồi dưỡng ngắn ngày cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng theo nhu cầu; kỹ năng theo hướng “cầm tay chỉ việc”
[8] PRACTICE: Practical - Tính thực tế, Relevant - Liên quan, Applicable - Tính áp dụng, Current - Hiện hành, mới, Time limit - Thời gian giới hạn, Important - Quan trọng, Challenging - Thách thức, khác trước, Elective - Tuyển chọn, tổng hợp (Ngô Thành Can, Cải cách quy trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ),Xem: http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/535/language/vi-VN/C-i-cach-quy-trinh-dao-t-o-b-i-d-ng-can-b-cong-ch-c-nh-m-nang-cao-nang-l-c-th-c-thi-cong-v.aspx)
 

(Nguồn tin: Bài viết đăng tải trên ấn phẩm Nghiên cứu lập pháp số 14(366)-tháng 7/2018)


Thống kê truy cập

33048073

Tổng truy cập