Toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

23/10/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng”; Thông báo Kết luận số 159-TB/TW ngày 15-1-2020 của Bộ Chính trị về “Việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20-10-2020 đến hết ngày 10-11-2020.

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng:

 
Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW, ngày 10-9-2020, của Ban Tuyên giáo Trung ương. 
Bạn đọc cũng có thể  gửi ý kiến đóng góp tới Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp theo địa chỉ email: nclp@quochoi.vn hoặc tại đây. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp sẽ tổng hợp ý kiến góp ý gửi các cơ quan chức năng, đồng thời chọn lọc đăng tải trên ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp và Trang thông tin điện tử (lapphap.vn) những bài  góp ý  có chất lượng./.
 
 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP