Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (387)/Kỳ 1, tháng 6/2019

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp qua các bản Hiến pháp Việt Nam
 
GS. TS. Trần Ngọc Đường
 
13
Thực trạng nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
 
PGS. TS. Lê Minh Thông
 
20
Cơ chế pháp lý kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước đối với chính quyền địa phương: thực trạng và giải pháp
 
TS. Hoàng Minh Hội
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
28
Những “khoảng trống” trong thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 
ThS. Vũ Thị Ngọc Dung
 
36
Chuyển nhượng cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014: một số bất cập và kiến nghị
 
ThS. Lê Nhật Bảo
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
41
Hoàn thiện quy định về sở hữu tài liệu lưu trữ của các tổ chức tư nhân có tư cách pháp nhân
 
TS. Đoàn Thị Hòa - TS. Vũ Quang
 
46
Chính thức hóa hộ kinh doanh ở Việt Nam: khía cạnh lý luận, thực tiễn và lập pháp
 
TS. Hoàng Xuân Nghĩa - TS. Nguyễn Văn Hưởng
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Pháp luật hợp đồng Việt Nam nhìn ở góc độ so sánh với luật Cộng hoà Pháp
 
TS. Đoàn Thị Phương Diệp