Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 10 (386)/Kỳ 2, tháng 5/2019

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội từ thực tiễn tỉnh Trà Vinh
ThS. Thạch Phước Bình – Nguyễn Thị Bạch Mai
 
 
11
Một số vấn đề đặt ra và kiến nghị xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá việc thực hiện luật từ thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Đặng Đình Luyến – Bùi Đặng Dũng
 
 
17
Kiến nghị hoàn thiện các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu
ThS. Kim Thị Hạnh
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
28
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chuẩn công ích
TS. Đào Ngọc Báu
 
 
35
Hoàn thiện quy định về việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ
TS. Cao Vũ Minh –
Vũ Văn Huân
 
 
CHÍNH SÁCH
43
Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng đại biểu Quốc hội
TS. Trần Tuyết Mai
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
51
Pháp luật về đấu giá hàng hóa trong thương mại - những bất cập và kiến nghị hoàn thiện
TS. Nguyễn Thị Loan – ThS. Võ Thị Thanh Linh
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
60
Hôn nhân đồng tính tại Hoa Kỳ và những gợi mở cho Việt Nam
ThS. Hồ Minh Thành