Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 9 (385)/Kỳ 1, tháng 5/2019

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Nguyên tắc pháp quyền trong hệ thống các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền
 
PGS. TS. Nguyễn Đức Minh
 
9
Hoạt động báo cáo, giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
 
ThS. Hoàng Thị Lan
 
15
Một số vấn đề về biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng theo pháp luật Việt Nam.
 
TS. Hồ Ngọc Hiển  
TS. Đỗ Giang Nam
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
24
Luật Viên chức năm 2010: Những vấn đề đặt ra trong cải cách pháp luật về dịch vụ công
 
GS. TS. Phan Trung Lý
 
33
Hoàn thiện quy định pháp luật về địa vị pháp lý của Tổ chức Công đoàn Việt Nam
 
TS. Phạm Thị Duyên Thảo
 
40
Quy định về giải thể doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và một số kiến nghị hoàn thiện
 
TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị
 
CHÍNH SÁCH
47
Cơ chế thị trường trong chăm sóc sức khỏe và chính sách y tế
 
GS. TS. BS. Lê Quang Cường
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
51
Chế độ hôn sản pháp định: một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện
 
TS. Ngô Thanh Hương
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Chế độ đối với nghị sỹ của một số nước trên thế giới và những giá trị tham khảo cho Việt Nam
 
TS. Phan Văn Ngọc – Đỗ Thị Ngọc Lan