Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 7 (383)/Kỳ 1, tháng 4/2019

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Mối quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với Quốc hội trong hoạt động lập pháp
 
Nguyễn Phước Thọ
 
11
Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
 
ThS. Nguyễn Hữu Hào
 
19
Từ lý thuyết về thông tin bất cân xứng đến các quy định về nhãn thực phẩm trong pháp luật Việt Nam  
 
TS. Đỗ Giang Nam
 
25
Nâng cao hiệu quả việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
 
TS. Hoàng Minh Hội
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
31
Luật Giáo dục cần bổ sung quy định về quyền được học tập trong môi trường an toàn
 
TS. Ngô Hữu Phước
 
39
Thực hiện quyền của người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các kiến nghị hoàn thiện pháp luật
 
ThS. Nguyễn Thúy Hà
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
46
Đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai - những vấn đề cần hoàn thiện
 
PGS. TS. Vũ Thị Hồng Yến
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
53
Pháp luật của một số quốc gia Đông Nam Á
về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các gợi ý cho Việt Nam
 
TS. Nguyễn Thị Kim Ngân